Als VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) adviseur coördinator voor gemeenten, schoolbesturen, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, GGD en de kinderopvang ben ik bezig met doelgroep definitie, indicatie, methodiekkeuze, observeren, registreren, (digitale) overdracht, handelingsgericht werken, scholing,  resultaatafspraken tot ouderbetrokkenheid. Als centrale coördinator houd ik de doorgaande lijn op de agenda. De beroepskracht bepaalt de kwaliteit. Scholing is dus belangrijk. Studie- en brainstormdagen voor 40- 170 personen organiseren?  Geen probleem.
Ouders bepalen voor 49% de ontwikkeling van hun kind. Ouders effectief ondersteunen in de opvoeding en de interactie thuis heeft dus zin! Daar ligt mijn kracht.

Onderstaande opdrachten geven een beeld van mijn werk en mogelijkheden.

Gemeente Alphen aan den Rijn

VVE coördinator bezig met indicatie, toeleiding, de doorgaande lijn en ouderbetrokkenheid. Extra aandacht voor werving en toeleiding van meertalige ouders, succesvol dankzij inzet van intermediairs en collega’s uit de doelgroep. Uitwerken van registratiesystemen en procedures bij indicatie en toeleiding. Met partners afspraken maken over observeren, registreren en (digitale) overdracht: de doorgaande lijn! Ouderbetrokkenheid, onterecht vaak sluitstuk van VVE,  krijgt van visie tot uitvoering, een plaats. De interactie ouder-kind vergroten (thuismateriaal), ondersteunen bij de opvoeding en bieden van een sociaal netwerk. Het bereiken en stimuleren van de moeilijk bereikbare ouders is mijn uitdaging. En, als externe, word ik niet gehinderd door organisatie belangen.

Schoolbesturen Alphen aan den Rijn

Alphen, jarenlang voorbeeldgemeente waar schoolbesturen nauw samenwerken. Ik adviseer en ondersteun scholen (ook speciaal onderwijs) bij het samen vormgeven van VVE. Van methode,  kwaliteits- en resultaatafspraken, extra personele inzet, handelingsgericht werken, ouders, scholing, registratie tot doorgaande (zorg) lijn. Voldoen aan alle inspectie eisen en meer dan dat. Afspraken die we jaarlijks in een overeenkomst vastleggen. Alles uiteraard in aansluiting op passend onderwijs. Ik ben voorzitter van het VVE besturen/directieoverleg en de VVE werkgroep, waar alle VVE kinderopvang, VVE scholen, bibliotheek en de JGZ vertegenwoordigd zijn. Verbreding van VVE naar ook niet VVE scholen en inzetten opvang nieuwkomers is nu actueel.

<a name=”vve”></a>

VVE Studiedag

Al 14 jaar organiseer ik voor alle VVE betrokkenen van kinderopvang, (speciaal) onderwijs, zorgpartners, bibliotheek, welzijn tot gemeente een studieochtend. Thema’s als taal, woordenschat, rekenen, ouders, sociaal emotioneel, jongens-meisjes, sensomotoriek, overdracht, gedrag kwamen langs. De rond de 140 deelnemers evalueren altijd positief. Deze dagdelen zijn pas succesvol als de kennis de volgende dag bruikbaar is. Praktisch en inspirerend is de opdracht.      “Deze dagen is ons jaarlijkse cadeautje”.  “Heerlijk die uitwisseling met collega’s”

<a name=”denhaag”></a>

Den Haag, Vóór welzijn

Voor Vóór Welzijn, een grote welzijnsorganisatie in Den Haag heb ik met input van managers en werkers, voor VVE de “menukaart ouderbetrokkenheid ” met gerechten, benodigdheden en ingrediënten voor ouderbetrokkenheid ontwikkeld. Een efficiënt en praktisch keuze instrument. Koppels van kinderopvang en basisschool kozen vanuit de eigen situatie en doelgroep zeer efficiënt samen uit de menukaart gerechten / activiteiten gericht op het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Zo kreeg ouderbetrokkenheid nog meer vorm en inhoud.

<a name=”voorschoten”></a>

Voorschoten

In Voorschoten, een gemeente zonder rijksgelden, maar wel met een gedegen VVE ambitie ben ik een aantal jaren nauw opgetrokken met de beleidsambtenaar en heb samen met de partners in het veld VVE mede vorm gegeven. Een mooie uitdaging die van indicatie, plaatsing tot overdracht naar de basisschool veel opleverde. Ook hier werden de gezamenlijke studiemomenten goed geëvalueerd.

<a name=”leidschendam”></a>

Leidschendam-Voorburg

Jaren geleden heb ik, ingehuurd door de gemeente, het project ouderbetrokkenheid ”Ouders mee met VVE” met partners vorm gegeven. Met ‘VVE thuis’ van het NJI  worden ouders ondersteund en gestimuleerd thuis activiteiten en spelletjes met hun kind te doen. Een succes in de volle breedte.    De gemeente huurde mij nog 3 x in om inspiratiemiddagen voor kinderopvang en onderwijs te organiseren met communicatie, (warme) overdracht, verschil jongens en meisjes als onderwerp.

<a name=”capelle”></a>

Capelle aan den IJssel

In januari 2015 organiseerde ik in opdracht van de gemeente een ochtend voor kinderopvang en onderwijs over (warme) overdracht van voor naar vroegschools. Vanuit een stuk theorie gingen de 60 deelnemers praktisch aan de slag met het waarom, wat en hoe draag je kind gegevens over. Het was een goede aanzet tot concrete vervolgstappen. Beroepskrachten en gemeente waren enthousiast.